O gasto de innovación tecnolóxica en España creceu un 5,5% en 2015

Buscar

Susbcrición Newsletter

Introducir e-mail

Arquivo mensual

Vindeiros eventos

Non hai eventos polo momento
O gasto en innovación tecnolóxica en España alcanzou os 13.674 millóns de euros no ano 2015, o que supuxo un incremento do 5,5% respecto ao ano anterior. Esta cifra representou o 1,7% da cifra de negocios das empresas de 10 ou máis asalariados con gasto en innovación tecnolóxica, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Entre as actividades para a innovación destacaron as de I+D interna (que representaron o 48,4% do total do gasto en actividades para a innovación tecnolóxica), as de adquisición de maquinaria, equipos, hardware ou software avanzados (19,8% do total) e as de I+D externa (17,2%).

Por sectores, o gasto aumentou un 8,3% nos servizos e un 3,4% na industria no ano 2015. Pola contra, diminuíu un 13,4% na construción e un 8,5% na agricultura. Por ramas de actividade, as empresas de servizos de I+D representaron a maior porcentaxe do total do gasto en innovación tecnolóxica (cun 13,0%), seguidas polas empresas de vehículos de motor (10,0%) e as de actividades financeiras e de seguros (9,6%).

En canto ás comunidades autónomas, as que tiveron maior gasto foron a Comunidade de Madrid (38,0% do total nacional), Cataluña (24,3%) e País Vasco (9,5%). Pola contra, caeu de forma significativa en Estremadura, Castela e León, Aragón, Ceuta e Melilla.

O 28,5% das empresas españolas de 10 ou máis asalariados foron innovadoras no período 2013-2015 tendo en conta tanto as innovacións tecnolóxicas (de produto ou proceso), como as non tecnolóxicas (organizativas ou de comercialización). Por ramas de actividade, as que tiveron maior porcentaxe de empresas innovadoras no sector industria foron as industrias do petróleo (co 87,5%), farmacia (79,5%) e construción aeronáutica e espacial (68,4%).

No sector servizos destacaron as ramas de servizos de I+D (co 82,2% de empresas innovadoras), programación, consultoría e outras actividades informáticas (57,1%) e telecomunicacións (53,5%).

Respecto ás innovacións tecnolóxicas, o 12,8% das empresas españolas de 10 ou máis asalariados foron innovadoras de produto ou proceso no período 2013-2015. Pola súa banda, as empresas con innovacións tecnolóxicas ou con innovacións tecnolóxicas en curso ou non exitosas (EIN) representaron o 14,9%.

Innovación de produto

A innovación de produto no período 2013-2015 representou o 35,4% das vendas das empresas innovadoras de produto en 2015. Esta porcentaxe analízase no 16,8% considerando os produtos que representaron unha novidade para o mercado e o 18,5% se se consideran os produtos que unicamente foron novidade para a empresa.

Pola súa banda, a cifra de negocios debida a produtos sen alterar ou lixeiramente modificados significou o 64,6% do total da cifra de negocios das empresas innovadoras de produto.

As ramas con maior porcentaxe de empresas innovadoras tecnoloxicamente no sector industrial foron industrias do petróleo (co 87,5%), farmacia (67,0%) e outro equipo de transporte (58,4%). Nos servizos, destacaron as ramas de servizos de I+D (67,9% de empresas tecnoloxicamente innovadoras), programación, consultoría e outras actividades informáticas(41,1%) e telecomunicacións (38,4%).

As comunidades autónomas que presentaron maiores porcentaxes de empresas con innovacións tecnolóxicas durante o período 2013-2015 foron País Vasco (un 20,1% das súas empresas introduciron innovacións tecnolóxicas no devandito período), A Rioxa e Comunidade Foral de Navarra (ambas as dúas cun 16,6%).

(Fonte: EP)