INSCRICIÓN III Programa AgroBiotech Innovación

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é preciso se coincide coa anterior)
DATOS DA ACTIVIDADE DA EMPRESA
Número de traballadores
DATOS DA DIVERSIFICACIÓN DO MERCADO
Detallar as actividades concretas de fora da Comunidade Autónoma de Galicia.
Indicar a participación en eventos de promoción no mercado exterior (feiras, congresos, comités, etc)
*Enténdese por actividade, as relacións con axentes nacionais e internacionais (definidas na nota seguinte), así como, as vendas de produtos ou servizos da empresa fora da rexión. As actividades descritas neste apartado deberanse poder xustificar (mediante contratos, convenios, etc), posto que, en caso de consideralo preciso, o Parque Tecnolóxico de Galicia poderá solicitar o achegamento da documentación.
**Enténdese por relacións, os acordos comerciais, convenios, contratos de licenza, contratos de venda, colaboracións en proxectos e calquera outra participación, tanto de exportación como de importación, que poda ser demostrada mediante documentación firmada polos axentes implicados.
***A participación en eventos que se describa neste apartado deberase poder xustificar (mediante resgardos de reserva, invitacións, facturas, etc), posto que, en caso de consideralo preciso, o Parque Tecnolóxico de Galicia poderá solicitar o achegamento da documentación.
DATOS DO GRAO DE INNOVACIÓN
A. Novos produtos ou servizos da empresa
B. Intensidade de innovación
Gasto I+D+i / facturación total (%)
nº empregados I+D+i / nº empregados total (%)
C. Indicar os proxectos I+D+i da empresa
D. Proxectos I+D+i, dos citados no apartado C, incluídos nalgún programa de axudas (dende 2016)
* As porcentaxes de vendas nacionais e internacionais deben ser calculadas sobre o total de vendas do produto ou servizo en concreto.
** Enténdese por proxecto con carácter exterior, calquera proxecto que se desenvolva ou se comercialice fóra da Comunidade de Galicia.
DATOS DO POTENCIAL DE CRECEMENTO
Datos de facturación
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA
Os ficheiros deben ser menores de 20 MB.
Tipos de ficheiros permitidos: jpg jpeg png pdf doc docx.
Os ficheiros deben ser menores de 20 MB.
Tipos de ficheiros permitidos: jpg jpeg png pdf doc docx odt.
Os ficheiros deben ser menores de 20 MB.
Tipos de ficheiros permitidos: jpg jpeg png pdf doc docx odt.
Os ficheiros deben ser menores de 20 MB.
Tipos de ficheiros permitidos: jpg jpeg png pdf doc docx odt.
DECLARACIÓN DE VERACIDADE
O solicitante faise responsable da veracidade dos datos cumprimentados neste formulario.
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que os datos persoais recollidos nesta solicitude incorporaranse a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei mediante un escrito dirixido a este centro directivo como responsable do ficheiro.
 
Respecto á documentación que se presente, achegaranse copias dixitalizadas, reservando o dereito do Parque Tecnolóxico de Galicia á consulta, comprobación ou posterior requirimento dos orixinais ao amparo do establecido no artigo 35.2 da Lei 11/2007 de aceso electrónico aos servizos públicos, e o artigo 22.3 no Decreto 198/2010 polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.
 
O Parque Tecnolóxico de Galicia poderá solicitar o achegamento de documentación adicional para a acreditación de calquera dos datos incluídos neste formulario.