Incubadora de Empresas

Tecnópole conta no Centro de Empresas e Innovación (Edificio CEI) con 2200 m2 destinados á incubación de empresas. Trátase de niños dirixidos tanto a emprendedores que queiran iniciar a súa actividade empresarial, como a empresas ou departamentos destas interesados en desenvolver proxectos innovadores con compoñente tecnolóxico.
 
Os niños atópanse listos para o inicio inmediato da actividade empresarial, xa que contan con arquitectura de rede, acceso a salas de reunións e dispoñibilidade de praza de aparcadoiro. Ademais, contar cun niño permite á empresa participar en todas as actividades organizadas polo Parque e facer uso dos servizos de valor engadido que ofrece a sociedade xestora.
  • Soto
  • Planta Baixa
  • Primeira planta
  • Segunda planta
  • Terceira Planta

Solicitude de Niño

Pode indicar a súa preferencia por un niño en concreto
Especifique os m² aproximados que necesitaría
En nome da empresa tratamos a información que nos facilita co fin de prestarlles o servizo solicitado. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante o tempo necesario para cumprir coas obrigas legais. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obriga legal. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se en PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, SA estamos a tratar os seus datos persoais polo tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios. Pode ter acceso a información adicional sobre como tratamos os seus datos na sección Política de Protección de Datos, nesta mesma páxina web.