Tecnópole Virus Free

1. Reforzouse a limpeza e desinfección das zonas comúns, ascensores e baños dos edificios CEI, Tecnopole I e Tecnópole II.
 
2. Puxéronse a disposición dos usuarios xel hidroalcohólico nos baños dos mencionados edificios.
 
3. É obrigatorio usar máscara nas zonas comúns dos ditos edificios ao non poder garantir en todo momento que se poida respectar a distancia mínima social requirida cando coincidan dúas ou máis persoas nos corredores e/ou escaleiras.
 
4. Instalouse cartelería informativa recordando a conveniencia de seguir as normas hixiénicas de prevención, así como a recomendación do uso individual tanto dos baños como dos ascensores.
 
5. Nos espazos das Aulas Tecnópole e STEAM Kids Tecnópole tomaranse as seguintes medidas:
 
- Separar os/as alumnos/as en dous grupos "burbulla" illados entre si.
- Toma de temperatura na entrada da aula. En caso de temperatura elevada, mantemos illado, e recollida por parte dos pais.
- Xel hidroalcohólico nas aulas.
- Limpeza de equipos tras cada uso.
- Priorizar traballo individual.
- Para evitar a circulación nos corredores e a aglomeración nas portas da aula, recolleranse os asistentes na entrada do edificio CEI.
 
6. Durante o transporte á aula (autobús):
 
- Disposición de xel hidroalcohólico dentro do autobús.
- Obrigatoriedade do uso de máscaras en todo momento, incluído dentro do autobús.