Galiciencia, Inscrición Proxecto Secundaria

DATOS DO CENTRO
DATOS DOS INTEGRANTES DO TRABALLO
PROFESOR/A
ALUMNO/A 1
ALUMNO/A 2
DATOS DO TRABALLO
(máx. 80 caracteres con espazos)
O resumo do traballo recollerá os aspectos máis relevantes dos diferentes apartados da descrición do traballo utilizando un estilo divulgativo. Non terá puntos e á parte. Mínimo 600 caracteres, máximo 800.
DESCRICIÓN
Breve recordatorio do tema en estudo, coas citas adecuadas, xustificando o seu interese e expoñendo os seus obxectivos. (máx. 800 caracteres con espazos)
É necesario detallar a finalidade do traballo. (máx. 800 caracteres con espazos)
É necesario indicar todos aqueles desenvolvementos de última tecnoloxía realizados ata a data así como as fontes de onde se obtivo a información da idea e exposición do traballo. (máx. 800 caracteres con espazos)
Mediante esta prevese o posible resultado da investigación. (máx. 800 caracteres con espazos)
Breve descrición do marco teórico relacionado co tema en estudo, necesaria para xustificar algunha das actuacións realizadas no traballo. Tamén se pode incluír o estado da cuestión, é dicir, o que se pode encontrar na bibliografía referida ao tema. Ha de constituír o punto de partida da investigación e o cal será mellorado, ampliado ou reformado mediante os resultados da investigación. (máx. 800 caracteres con espazos)
Ha de describir o proceso seguido para levar a cabo a investigación. (máx. 800 caracteres con espazos)
Xeneralizacións que se poden realizar en base aos resultados obtidos. Enunciado dos novos coñecementos derivados do traballo unha vez contrastados coa literatura existente sobre o tema. (máx. 800 caracteres con espazos)
Ha de expoñer os resultados obtidos. É necesario achegar a súa interpretación e análise. (máx. 800 caracteres con espazos)
É necesario indicar de forma detallada os arquivos, hemerotecas, fontes orais, fotografías utilizadas así como posibles visitas a lugares singulares ... (máx. 800 caracteres con espazos)
Tecnópole garante o correcto tratamento dos datos de acordo ao RGPD (Regulamento Xeral de Protección de Datos) e a lexislación Española vixente. PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A., como responsable, fará uso da información persoal concernente ao meu alumno/a ou a miña propia, coa finalidade de posibilitar a súa participación na Galiciencia 2019. Poñemos todo o coidado e contamos coas medidas que a lei esixe para que a información persoal facilitada e/ou o resultado do seu tratamento non chegue a terceiros, salvo imposición legal ou logo do seu consentimento. Ten vostede dereito a exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, limitación e oposición, así como solicitar a súa portabilidade, determinados pola Lexislación vixente en materia de protección de datos persoais, dirixíndose por escrito ao seguinte enderezo: Parque Tecnolóxico de Galicia S.A. Edif. CEI, San Cibrao das Viñas, 32900 Ourense. Ou no e-mail: tecnopole@tecnopole.es Os datos do/a alumno/a serán conservados ata que finalice o obxectivo polo que foron obtidos, a no ser que unha lei nos lexitime para o seu uso. Así mesmo infórmase que, de consideralo necesario, pode presentar reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.