Galiciencia, Inscrición Traballo Secundaria

Mensaje de advertencia

El plazo de inscripción finalizó
DATOS DO CENTRO
DATOS DOS INTEGRANTES DO TRABALLO
PROFESOR
ALUMNO 1
ALUMNO 2
DATOS DO TRABALLO
Máximo 80 caracteres
O resumo do traballo recollerá os aspectos máis relevantes dos diferentes apartados da descrición do traballo utilizando un estilo divulgativo. Non terá puntos e á parte. Mínimo 600 caracteres, máximo 800.
DESCRICIÓN
Breve recordatorio do tema en estudo, coas citas adecuadas, xustificando o seu interese e expoñendo os seus obxectivos. Máximo 800 caracteres.
É necesario detallar a finalidade do traballo. Máximo 800 caracteres.
É necesario indicar todos aqueles desenvolvementos de última tecnoloxía realizados ata a data así como as fontes de onde se obtivo a información da idea e exposición do traballo. Máximo 800 caracteres con espazos.
Mediante esta prevese o posible resultado da investigación. Máximo 800 caracteres.
Breve descrición do marco teórico relacionado co tema en estudo, necesaria para xustificar algunha das actuacións realizadas no traballo. Tamén se pode incluír o estado da cuestión, é dicir, o que se pode encontrar na bibliografía referida ao tema. Ha de constituír o punto de partida da investigación e o cal será mellorado, ampliado ou reformado mediante os resultados da investigación. Máximo 800 caracteres.
Ha de describir o proceso seguido para levar a cabo a investigación. Máximo 800 caracteres.
Ha de expoñer os resultados obtidos. É necesario achegar a súa interpretación e análise. Máximo 800 caracteres.
Xeneralizacións que se poden realizar en base aos resultados obtidos. Enunciado dos novos coñecementos derivados do traballo unha vez contrastados coa literatura existente sobre o tema. Máximo 800 caracteres.
É necesario indicar de forma detallada os arquivos, hemerotecas, fontes orais, fotografías utilizadas así como posibles visitas a lugares singulares ...
Tecnópole garante o correcto tratamento dos datos de acordo ao RGPD (Regulamento Xeral de Protección de Datos) e a lexislación Española vixente. PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A., como responsable, fará uso da información persoal concernente ao meu alumno/a ou a miña propia, coa finalidade de posibilitar a súa participación na Galiciencia 2019. Poñemos todo o coidado e contamos coas medidas que a lei esixe para que a información persoal facilitada e/ou o resultado do seu tratamento non chegue a terceiros, salvo imposición legal ou logo do seu consentimento. Ten vostede dereito a exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, limitación e oposición, así como solicitar a súa portabilidade, determinados pola Lexislación vixente en materia de protección de datos persoais, dirixíndose por escrito ao seguinte enderezo: Parque Tecnolóxico de Galicia S.A. Edif. CEI, San Cibrao das Viñas, 32900 Ourense. Ou no e-mail: tecnopole@tecnopole.es Os datos do/a alumno/a serán conservados ata que finalice o obxectivo polo que foron obtidos, a no ser que unha lei nos lexitime para o seu uso. Así mesmo infórmase que, de consideralo necesario, pode presentar reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.