Galiciencia, Inscrición Proxecto Primaria

DATOS DO CENTRO
DATOS DOS INTEGRANTES DO TRABALLO
PROFESOR/A
ALUMNO/A 1
ALUMNO/A 2
DATOS DO TRABALLO
( máx. 80 caracteres con espazos).
O resumo do traballo recollerá os aspectos máis relevantes dos diferentes apartados da descrición do traballo. Non terá puntos e á parte. Mínimo 600 caracteres, máximo 800.
Tecnópole garante o correcto tratamento dos datos de acordo ao RGPD (Regulamento Xeral de Protección de Datos) e a lexislación Española vixente. PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A., como responsable, fará uso da información persoal concernente ao meu alumno/a ou a miña propia, coa finalidade de posibilitar a súa participación na Galiciencia 2019. Poñemos todo o coidado e contamos coas medidas que a lei esixe para que a información persoal facilitada e/ou o resultado do seu tratamento non chegue a terceiros, salvo imposición legal ou logo do seu consentimento. Ten vostede dereito a exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, limitación e oposición, así como solicitar a súa portabilidade, determinados pola Lexislación vixente en materia de protección de datos persoais, dirixíndose por escrito ao seguinte enderezo: Parque Tecnolóxico de Galicia S.A. Edif. CEI, San Cibrao das Viñas, 32900 Ourense. Ou no e-mail: tecnopole@tecnopole.es Os datos do/a alumno/a serán conservados ata que finalice o obxectivo polo que foron obtidos, a no ser que unha lei nos lexitime para o seu uso. Así mesmo infórmase que, de consideralo necesario, pode presentar reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.