Almorzo Tecnolóxico Xoves 4 de abril de 9:30h a 11:00h

Actividade Física como motor dunha vida persoal e profesional saudable.

Iago Saco Estévez
Graduado en Ciencias de Actividade física e o Deporte, Profesor de Educación Física e Técnico deportivo
Tecnópole Sport Center
 
DATOS DO ASISTENTE
Para os efectos do previsto no Regulamento xeral de protección de datos 2016/679 de 27 de abril e na normativa española vixente en materia de protección de datos, informalo de que os seus datos serán incluídos nun arquivo titularidade do Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A., co único fin de poder prestarlle o servizo para o cal foron recollidos, almorzo tecnolóxico. Os datos poderanse ceder á empresa invitada ou relator. Os datos serán conservados ata que finalice o propósito polo que foron solicitados. Así mesmo, informámolo de que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, limitación e oposición, así como solicitar a súa portabilidade de acordo co previsto na normativa legal vixente en materia de protección de datos persoais mediante correo electrónico ao seguinte enderezo tecnopole@tecnopole.es ou por correo ordinario dirixindo unha carta a Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A., San Cibrao das Viñas, 32900, (Ourense) dirixida ao responsable de Seguridade. Así como solicitar a súa portabilidade.