Almorzo Tecnolóxico 15 de xuño

Open Future. As oportunidades de negocio das pemes na contorna dunha industria 4.0 hiperconectada.

María del Carmen López Gómez e Esther Durán Sineiro
Galicia Open Future
Venres 15 de xuño as 9:30h
3ª Planta do Edificio CEI.
 
DATOS DO ASISTENTE
En nome da empresa tratamos a información que nos facilita co fin de prestarlles o servizo solicitado. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante o tempo necesario para cumprir coas obrigas legais. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obriga legal. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se en PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, SA estamos a tratar os seus datos persoais polo tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios. Pode ter acceso a información adicional sobre como tratamos os seus datos na sección Política de Protección de Datos, nesta mesma páxina web.