Almorzo Tecnolóxico 23 de maio

“Os Living Labs como oportunidade de colaboración hospital-empresa”.

Julio García Comesaña
Xerente do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO)
Mércores 23 de maio de 9:30h a 10:30h
3ª Planta do Edificio CEI.
 
DATOS DO ASISTENTE
LOPD

Para os efectos do previsto no Regulamento xeral de protección de datos 2016/679 de 27 de abril e na normativa española vixente en materia de protección de datos, infórmalo de que os seus datos serán incluídos nun arquivo titularidade do Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A., co único fin de poder prestarlle o servizo para o cal foron recollidos. Os datos  poderanse ceder á empresa invitada ou relatora. Os datos serán conservados ata que finalice o propósito polo que foron obtidos.

Así mesmo, informámolo de que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, limitación e oposición, así como solicitar a súa portabilidade de acordo co previsto na normativa legal vixente na materia de protección de datos persoais mediante correo electrónico ao seguinte enderezo tecnopole@tecnopole.es ou por correo ordinario dirixindo unha carta a Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A., San Cibrao das Viñas, 32900, (Ourense) dirixida ao responsable de Seguridade. Así como solicitar a súa portabilidade.